Privacybeleid(AVG)

Pauropus respecteert de privacy van medewerkers en deelnemers en gaat op een veilige manier met deze persoonsgegevens om. De verwerking van uw persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verordening EU 2016/679, hierna AVG) en eventuele andere wet- en regelgeving daaraan stelt. In deze Privacyverklaring wordt uiteengezet hoe Pauropus met uw persoonsgegevens omgaat en hoe wij deze registreren en verwerken.

 

Organisatiegegevens

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Datum van oprichting: 16-01-2003
Eerste inschrijving handelsregister: 05-02-2003
Postadres: Het Anker 5A, 9206 AL Drachten
Telefoonnummer: 0512 530112
KvK nummer: 09133645
RSIN nummer: 811390421
IBAN-nummer: NL04 RABO 03700171753
Email: administratie@pauropus.nl
Website: www.pauropus.nl

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
In het kader van onze contracten met Gemeenten, UWV en andere partijen die zich inzetten voor of ondersteunen van mensen naar een zo zelfstandig mogelijk leven door werk en ontwikkeling, verwerken wij gegevens die hiervoor noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan persoon- en contactgegevens, maar ook gegevens betreffende uw woon- en leefsituatie, uw opleiding en gegevens met betrekking tot voortgang van uw traject of werk.

Met welke doel verwerken wij persoonsgegevens?
Uw gegevens gebruiken wij om u te begeleiden naar werk, uw werk te gehouden, of het hoogst haalbare dat voor u mogelijk is.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?
Pauropus BV voert, via een contract met een aantal gemeenten, het UWV en andere partijen, onderdelen van onder andere de participatiewet uit of deelt informatie die gewenst is voor een aantal certificaten en keurmerken zoals Blik op werk, MVO en PSO. Voor de uitvoering van deze contracten en keurmerken moeten wij beschikken over persoonsgegevens en deze controleren en registreren. In het kader van de voortgang van uw traject zullen we ook rapporteren aan de opdrachtgever in dien dit noodzakelijk is en wettelijk voor akkoord is. Daarnaast kan het zijn dat u op persoonlijke titel hulp vraagt bij ons en toestemming geeft om uw persoonsgegevens te gebruiken en registreren.

Met welke partijen worden uw persoonsgegevens gedeeld?
In een aantal gevallen mogen en moeten wij soms informatie verstrekken aan instanties zoals onze opdrachtgevers, gemeenten, belastingdienst, het UWV, de Sociale Verzekeringsbank, Arbodienst en zorgverzekeraars. Dit doen wij alleen als er een wettelijke grondslag voor bestaat of als u er uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor gegeven heeft.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens is nodig om onze taken goed uit te kunnen voeren en indien nodig ten aanzien van wettelijke verplichtingen die voortkomen uit de contracten en samenwerking met onze opdrachtgevers. Indien uw traject of werk afgerond is bij Pauropus BV bewaren wij uw gegevens het lopende jaar plus een vol kalenderjaar. Dit vanwege de audit van Blik op Werk, ons keurmerk en een aantal andere keurmerken en certificeringen die inzage moeten hebben in deze data. Dit zal alleen plaatsvinden als er goed gekeurde protocollen zijn die voldoen aan de wettelijke verplichtingen zoals is vast gelegd. Wilt u hier niet aan meewerken dan kunt u dit aangeven tijdens de eindevaluatie van uw traject bij Pauropus.

Wilt u inzage in uw persoonsgegevens, gegevens aanpassen of verwijderen?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pauropus en u heeft recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage-, correctie-, verwijdering- en/of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens óf een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@pauropus.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Wat kunnen wij voor u betekenen, indien u ons geen persoonlijke (correcte en volledige) gegevens verschaft?
In het kader van onze wettelijke grondslag kunnen wij u vragen om gegevens met ons te delen. Indien u dit niet wilt dan kan dit consequenties hebben dat wij de opgedragen uitvoering van uw traject niet kunnen starten. Hiermee belemmert u dan de uitvoering van de taak die wij hebben gekregen van een van onze opdrachtgevers. Dit betekent dat wij de opdracht aan de opdrachtgever zullen retourneren.

Facebook en andere sociale media
De inhoud van sommige pagina’s binnen de sociale media kunnen worden gedeeld via deze media. Bij het delen slaan deze media cookies op in uw computer. Genoemde organisaties kunnen in dit geval persoonsgegevens van u verwerken. Om na te gaan wat deze organisaties met deze gegevens kunnen doen, kunnen de respectievelijke privacy verklaringen van de sociale media uitsluitsel geven. Wij hebben hier geen invloed op en kunnen derhalve hier ook geen enkele verantwoordelijkheid voor dragen. Indien wij persoonlijke gegevens op sociale media zetten zal dit ook alleen plaatsvinden als u daar voor toestemming heeft gegeven.

Klachten
Heeft u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan horen wij dat zeker graag en zullen proberen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. U heeft te allen tijde het recht om een gemotiveerde klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt dat doen via hun website: http//autoriteitpersoonsgegevens.nl

Dit privacy document is bijgewerkt op 29-09-2020 te Drachten. Kijk regelmatig op onze website om te zien of er verandering zijn aangebracht in dit document.